zofim.org.il
  
 


 
שבט גיא
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט גיא » נהלי הרשמה וביטולים

נהלי הרשמה וביטולים פורסם בתאריך 28/9/2011

 

תשלום עבור הפעילות:
 
להלן תשלומים לתחילת השנה:
שכבה
שכבת ו'
שכבות ז' – ט'
שכב"ג (י' – י"ב)
דמי הרשמה וביטוח
180 ₪
180 ₪
180 ₪
מיסי חבר
470 ₪
520 ₪
420 ₪
סה"כ
650 ₪
700 ₪
600 ₪
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מחיר ההרשמה כולל בין היתר, ציוד לפעילות השוטפת ,תפעול שוטף של השבט ומתקניו ,העשרות והכשרות לצוות ההדרכה ולשכבה הבוגרת ועוד . לפירוט המלא ניתן לפנות לצוות הבוגר .
 
 

המחירים רלוונטים ועדכניים לחודשים ספטמבר-נובמבר 2012

הנחות:

 
הנחהלאחשני% 10  
הנחה לאחשלישי % 10 ממחיר אח שני
 
 
שכבת ו'
שכבת ז-ט
שכבה בוגרת
מחיר רגיל
650 ₪
700 ₪
600 ₪
מחיר לאח שני
85 ₪
630 ₪
540 ₪
מחיר לאח שלישי
526 ₪
567 ₪
486 ₪
 
ההנחה ניתנת בעבור המחיר הזול מבין השניים ( לדוגמא : בעבור הרשמה של חניך בכיתה ו' וחניך שכבה בוגרת ההנחה תינתן בעבור חניך השכבה הבוגרת )
 
סיבסודים והנחות נוספים  
 
בקשה להנחה מיוחדת וסיבסוד מצד השבט תיבחן יחד עם הגשת מכתב לכבוד גזברית השבט המפרט את הבקשה .  על למנת לטפל בעניין הנכם מתבקשים ליצור קשר עם מרכז השבט ( טלפון מצורף בהמשך ) הנושא יטופל בדיסקרטיות מלאה מול מרכז השבט וגזברית השבט .
 
מדיניותגבייהבהצטרפותבמהלךהשנה,ומדיניותהחזריםבעקבותביטול השתתפותבפעילותספציפית/סיוםהשתתפותבשבט:
 
נושאהחיוב
מדיניותהגבייה
מדיניותהחזרים
דמי רישום + ביטוח (180 ש''ח)
גבייהמלאהכל השנה
 
לא יוחזר בכל מקרה
מיסיחבר
מחיר בהתאם לתקופת ההרשמה בשנה
 
עםהודעהבכתב עלעזיבהיוחזרהחלקהשנתיהיחסימחודש לאחר ההודעהעלהעזיבהועדתוםשנתהפעילות, בהתאם למס' החודשים הנותרים ע"פ חישוב של 10 חודשי פעילות ובאופן יחסי לתשלום ששולם. ובלבדשניתנההודעהבכתב למרכזהשבט ( החישוב יעשה ע"פ התאריך בו נמסרה ההודעה ולא ע"פ המועד האחרון בו הגיע החניך לפעילות בשבט )ניתן למסור הודעה גם במייל shevetguy@gmail.com
טיולים ופעילות
ספציפית
לכל טיול ופעילות בנפרד
טיול או פעילות שבטית – טיולים וסמינריםשבטייםבלבד: יוחזרהסכוםשלהפעילות,ובלבדשניתנההודעהמראש ובכתב למרכזהשבטאובמיילל- shevetguy@gmail.com
ורק עד לתאריךשיקבעמראש טרם מועד הטיול .  לאחר התארך הנ"ל לא יבוצע החזר לחניך . במידה ומדוברבסיבהרפואיתישלהמציאאישורבכתבמרופאליום הטיול ובתמורה יתקבל החזר.
טיולים הנהגתים – יוחזר הסכום של הפעילות בניכוי הסכום שיוחלט על ידי ההנהגה, ובלבד שניתנה הודעה מראש ובכתב למרכז השבט או במייל ל- shevetguy@gmail.com
לפיתאריךשיקבעמראש ועד אליו .  במידה
ומדוברבסיבהרפואיתישלהמציאאישורבכתבמרופאליום הטיול
 
 
הרשמהלשנתהפעילות
 
את מיסי השבט ניתן לשלם במספר דרכים:
1.       המחאות עד  שלושהתשלומיםחודשייםשווים,לתאריךה- 10  בכלחודש.נאלרשום אתההמחאותלפקודת"תנועת הצופים העבריים בישראל שבט גן יבנה " – מומלץ להגיע במעמד התשלום עם צ'ק פתוח ואנו נתביע במקום חותמת על הצ'ק  .
2.       מזומןבתשלוםאחדבלבד.
 
 
נוסף על כך על כל חניך לצרף טופס פרטים בעת ההרשמה לפעילות
לא יוכל להירשם חניך לפעילות בשבט ללא אישור פעילות שנתית וטופס פרטי חניך - כל הטפסים נמצאים באתר